ZBIORNIKI RETENCYJNE — miej suszę pod kontrolą

Pro­wa­dzi­my dzia­łal­ność han­dlo­wo-usłu­go­wą na tere­nie całe­go kra­ju popar­tą wie­lo­let­nim doświad­cze­niem i wie­dzą w bran­ży hydro­izo­la­cji, geo­syn­te­ty­ków oraz kon­sul­tin­gu śro­do­wi­sko­we­go. Potra­fi­my dosko­na­le dopa­so­wać nasze usłu­gi do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­ny­wa­niu kom­plek­so­wych izo­la­cji obiek­tów budow­la­nych i hydro­tech­nicz­nych za pomo­cą geo­mem­bra­ny z folii PEHD, EPDMfolii PVC, oraz szla­mów mine­ral­nych i mas bitumicznych.

Wyko­nu­je­my sta­cje pogo­do­we dla potrzeb moni­to­rin­go­wych lokal­nych warun­ków pogo­do­wych w szcze­gól­no­ści na potrze­by nawad­nia­nia, zra­sza­nia pól upraw­nych i sadów.

Pro­wa­dzi­my i poma­ga­my w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych pole­ga­ją­cych mie­dzy inny­mi na wyda­niu decy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, jak i innych pozwo­leń, któ­re są nie­zbęd­ne w reali­za­cji Pań­stwa inwestycji.

Pro­wa­dzi­my rów­nież sprze­daż oraz dosta­wę wyso­kiej jako­ści geo­syn­te­ty­ków reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, prze­zna­czo­nych dla budow­nic­twa i inży­nie­rii środowiska.

Doko­nu­je­my tak­że napraw źle wyko­na­nych bądź uszko­dzo­nych hydro­izo­la­cji, sto­su­jąc tech­ni­ki iniekcyjne.

RETENCJA WODY W ROLNICTWIE

Wraz ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi coraz czę­ściej mamy do czy­nie­nia z wystę­po­wa­niem zja­wisk eks­tre­mal­nych takich jak ule­wy, burze, grad, powo­dzie, czy też susze zwią­za­ne z dłu­gi­mi okre­sa­mi bezopadowymi.

METEOBOT

Mete­obot® to nie­za­wod­ny asy­stent — dla Cie­bie i Two­je­go gospo­dar­stwa. Nie musisz już codzien­nie tra­cić cza­su i pie­nię­dzy na prze­szu­ki­wa­nie swo­ich pól. Teraz możesz moni­to­ro­wać warun­ki na swo­im mobil­nym urzą­dze­niu — w cza­sie rze­czy­wi­stym. Ponad­to apli­ka­cja Mete­obot® zapew­nia 10-dnio­wą pro­gno­zę pogo­dy dla wybra­nych loka­li­za­cji. Umoż­li­wia podej­mo­wa­nie świa­do­mych decy­zji doty­czą­cych upraw i podej­mo­wa­nych działań.

Sprawdź na ile pytań Mete­obot® da Ci odpowiedź.

STACJE METEOBOT — WERSJE 

Mete­obot® jest dostęp­ny w nastę­pu­ją­cych wersjach.

ZASTOSOWANIA Meteobot

Meteobot SILOS Wentylacja

Meteobot HYDRO Nawadnianie

Meteobot HYDRO Retencja wody

Oprogramowanie

Apli­ka­cja Mete­obot® na urzą­dze­nia przenośne.

Satelitarne monitorowanie upraw

Modele chorobowe roślin

Zarządzanie gospodarstwem John Deere

USŁUGI

ZBIORNIKI RETENCYJNE

Spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­ny­wa­niu wszel­kie­go rodza­ju zbior­ni­ków wod­nych z wyko­rzy­sta­niem geo­mem­bran PEHD, PVC i EPDM.

HYDROIZOLACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Spe­cja­li­zu­je­my się w wyko­ny­wa­niu kom­plek­so­wych izo­la­cji obiek­tów budow­la­nych i hydro­tech­nicz­nych za pomo­cą geo­mem­bran z folii PEHD, EPDM i PVC.

KONSULTING ŚRODOWISKOWY

W gąsz­czu zezwo­leń, pozwo­leń, spra­woz­dań z jakim muszą się bory­kać inwe­sto­rzy, aby dzia­łać zgod­nie z wymo­ga­mi prze­pi­sów pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska nasza fir­ma zapew­ni Pań­stwu spraw­ną i szyb­ką obsłu­gę.
Nasz cel to szyb­kie i spraw­ne dzia­ła­nie, tak aby każ­dy inwe­stor mógł spo­koj­nie zająć się swo­ją dzia­łal­no­ścią, nie mar­twiąc się o sto­sow­ne doku­men­ty. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie i zaufa­nie wie­lu firm pol­skich jak i zagra­nicz­nych mobi­li­zu­je nas do dzia­ła­nia, tak aby spro­stać Pań­stwa ocze­ki­wa­niom. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z listą wybra­nych zre­ali­zo­wa­nych inwe­sty­cji oraz do sko­rzy­sta­nia z naszej wie­dzy i doświad­cze­nia. Oto wybór naszych REALIZACJI.

WNIOSKI O DOTACJĘ

Zapra­sza­my na nasz BLOG, w któ­rym na bie­żą­co będzie­my Pań­stwa infor­mo­wać o dostęp­nych pro­gra­mach finan­so­wych, z któ­rych moż­na sfi­nan­so­wać mie­dzy inny­mi budo­wę zbior­ni­ków reten­cyj­nych jak i prze­pro­wa­dzić nie­zbęd­ną moder­ni­za­cję swo­je­go gospo­dar­stwa rolnego.

REALIZACJE

Zbior­ni­ki retencyjne

Hydro­izo­la­cje

Napra­wa betonu

KONTAKT

ENVISUM Con­sul­ting

ul. Wła­dy­sła­wa Smo­leń­skie­go 16B/51
01–698 Warszawa

tel: +48 506 07 57 67

For­mu­larz kontaktowy

    WYRAŻAM ZGODĘ na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych poda­nych w niniej­szym for­mu­la­rzu w celu uzy­ska­nia odpo­wie­dzi na zło­żo­ne zapy­ta­nie, zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych. Moja zgo­da na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­na, lecz nie­zbęd­na do uzy­ska­nia odpo­wie­dzi. Zosta­łem poin­for­mo­wa­ny, że przy­słu­gu­je mi pra­wo dostę­pu do swo­ich danych, moż­li­wo­ści ich popra­wia­nia i żąda­nia zaprze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia. Zapo­zna­łem się z zasa­da­mi admi­ni­stro­wa­nia dany­mi oso­bo­wy­mi zapi­sa­ny­mi w Poli­ty­ce pry­wat­no­ści i cookies ENVISUM Con­sul­ting. Korzy­sta­nie z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go ozna­cza wyra­że­nie zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych osobowych.