Meteobot — SILOS

Silo­sy Mete­obot ® to sys­tem auto­ma­ty­za­cji wen­ty­la­cji silo­sów zbo­żo­wych. Włą­cza i wyłą­cza wen­ty­la­to­ry w zależ­no­ści od tem­pe­ra­tu­ry powie­trza i wil­got­no­ści względ­nej. Skła­da się ze sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej Mete­obot®, któ­ra jest zain­sta­lo­wa­na w pobli­żu silo­sów zbo­żo­wych, oraz elek­tro­nicz­ne­go ste­row­ni­ka, któ­ry jest zain­sta­lo­wa­ny w roz­dziel­ni­cy elek­trycz­nej. Silo­sy Mete­obot® są kom­pa­ty­bil­ne z każ­dą roz­dziel­ni­cą sys­te­mu wentylacji.

Silo­sy Mete­obot® skła­da­ją się z:

 • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry powie­trza, wil­got­no­ści względ­nej i ciśnie­nia atmosferycznego
 • desz­czo­mie­rza
 • pane­lu słonecznego
 • modu­łu kon­tro­le­ra do 16 wentylatorów
 • zasi­la­cza 230 V
 • aku­mu­la­to­ra zapasowego
 • apli­ka­cji mobil­nej do zdal­ne­go ste­ro­wa­nia z dowol­ne­go miej­sca i o każ­dej porze
 • sub­skryp­cji z udo­stęp­nia­niem danych (na 1 rok)

Cena: 1000 EUR (bez VAT)

Dodat­ko­we opcje:

 • kar­ta SIM (z opła­ta­mi za 1 rok): 36 EUR (bez VAT)
 • czuj­nik pręd­ko­ści wia­tru: 195 EUR (bez VAT)
 • czuj­nik pręd­ko­ści i kie­run­ku wia­tru: 305 EUR (bez VAT)

Silo­sy Mete­obot® mogą pra­co­wać w try­bie auto­ma­tycz­nym, zdal­nym lub ręcznym:

 • w try­bie auto­ma­tycz­nym wen­ty­la­cja jest włą­cza­na, gdy wil­got­ność powie­trza i tem­pe­ra­tu­ra spad­ną poni­żej okre­ślo­nych war­to­ści. Odpo­wied­nio, gdy wil­got­ność powie­trza i tem­pe­ra­tu­ra prze­kro­czą te war­to­ści, wen­ty­la­cja auto­ma­tycz­nie się zatrzy­ma;
  w try­bie zdal­nym otrzy­masz powia­do­mie­nie na swo­je urzą­dze­nie mobil­ne, gdy wil­got­ność powie­trza i tem­pe­ra­tu­ra osią­gną okre­ślo­ne war­to­ści, a wen­ty­la­cję możesz włą­czyć lub wyłą­czyć za pomo­cą apli­ka­cji mobil­nej Meteobot®;
 • w try­bie ręcz­nym wen­ty­la­cję moż­na włą­czać i wyłą­czać za pomo­cą zwy­kłych prze­łącz­ni­ków na tabli­cy rozdzielczej.

Silo­sy Mete­obot® zapew­nia­ją bar­dzo ela­stycz­ne usta­wie­nia. Może auto­ma­tycz­nie wyłą­czyć wentylację:

 • jeśli zacznie padać. (Kie­dy prze­sta­nie padać deszcz i wil­got­ność powie­trza spad­nie poni­żej okre­ślo­nej war­to­ści, Silo­sy Mete­obot® ponow­nie włą­czą wentylatory);
 • zbyt niska tem­pe­ra­tu­ra powie­trza (nie­bez­pie­czeń­stwo zamarznięcia).

Korzy­ści

 • zmniej­sza koszt susze­nia ziar­na (po zbiorach);
 • utrzy­mu­je opty­mal­ną wil­got­ność ziar­na przez cały rok (aby unik­nąć utra­ty wagi);
 • utrzy­mu­je niską tem­pe­ra­tu­rę ziar­na, aby unik­nąć maso­wej repli­ka­cji szkod­ni­ków magazynowych;
 • osią­gnij wyż­szą wydaj­ność fumi­ga­cji ziarna;
 • nie zale­ży od czyn­ni­ka ludzkiego;
 • oszczęd­ność ener­gii elek­trycz­nej — wen­ty­la­cja jest włą­cza­na tyl­ko w sprzy­ja­ją­cych warun­kach kli­ma­tycz­nych, co pro­wa­dzi do więk­szej wydaj­no­ści i mniej­sze­go zuży­cia ener­gii elektrycznej;
 • brak koniecz­no­ści kopa­nia kana­łów do ukła­da­nia kabli — sta­cja pogo­do­wa i moduł kon­tro­le­ra komu­ni­ku­ją się bezprzewodowo.

Z silo­sów Mete­obot® moż­na korzy­stać zimą w chłod­ne i suche dni w celu schło­dze­nia ziar­na w silo­sach. Zmniej­sza to znacz­nie wital­ność szkod­ni­ków maga­zy­no­wych i popa­da­ją w letarg. W ten spo­sób moż­na dłu­żej i taniej prze­cho­wy­wać ziarno.