ZBIORNIKI RETENCYJNE - miej suszę pod kontrolą

Zrób szyb­ki test – zobacz ile pytań sam sobie zadajesz?

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY CI POMÓC?

OPAD DESZCZU

 • Czy pada­ło na polu i ile?
 • Czy pole jest dostęp­ne przy uży­ciu cięż­kich maszyn?
 • Czy nada­je się do opry­ski­wa­nia i zbioru?
 • Jaka jest suma opa­dów od począt­ku roku?
 • Kie­dy padał ostat­ni raz?
 • Czy rośli­ny maja wystar­cza­ją­ce opa­dy atmos­fe­rycz­ne pod­czas waż­nych eta­pów wzro­stu roślin?
 • Czy ist­nie­je ryzy­ko ero­zji gleby?

TEMPERATURA GLEBY

 • Jaka była śred­nia dzien­na tem­pe­ra­tu­ra w cią­gu ostat­nich kil­ku dni?
 • Czy gle­ba jest zamarznięta?
 • Czy ist­nie­je ryzy­ko utra­ty nawo­zu azo­to­we­go z powo­du denitryfikacji?
 • Czy tem­pe­ra­tu­ra jest odpo­wied­nia do kieł­ko­wa­nia i wzrostu?
 • Jaka jest tem­pe­ra­tu­ra gle­by na głę­bo­ko­ści 2–5 cm — czy ist­nie­je ryzy­ko mrozu?

WILGOTNOŚĆ GLEBY

 • Ile opa­dów fak­tycz­nie prze­do­sta­ło się do gle­by i na jakiej głębokości?
 • Jaka jest wil­got­ność gle­by na głę­bo­ko­ści 5–10 cm — czy nada­je się do sie­wu, kieł­ko­wa­nia i wzrostu?
 • Czy jest wystar­cza­ją­co dużo wil­go­ci, aby rośli­ny mogły wchło­nąć nawóz azotowy?
 • Ile wody rezer­wo­wej znaj­du­je się w głęb­szych war­stwach gleby?
 • Czy koniecz­ne jest nawadnianie?

Sta­cja meteo wypo­sa­żo­na w czuj­ni­ki wil­got­no­ści gle­by poka­zu­je trend — zmniej­sza się lub zwięk­sza wil­got­ność gle­by, dzię­ki cze­mu możesz odpo­wied­nio zapla­no­wać swo­je dzia­ła­nia. War­to­ści wil­got­no­ści gle­by od 70 do 100% są uwa­ża­ne za opty­mal­ne dla roz­wo­ju roślin.

TEMPERATURA POWIETRZA

 • Jaka była śred­nia dzien­na tem­pe­ra­tu­ra w cią­gu ostat­nich kil­ku dni?
 • Czy ist­nie­je nie­bez­pie­czeń­stwo mrozów?
 • Czy tem­pe­ra­tu­ra jest odpo­wied­nia do opryskiwania?
 • Czy ist­nie­je ryzy­ko choroby?
 • Jaka jest suma tem­pe­ra­tur do tej pory?
 • Kie­dy wege­ta­cja wzno­wi­ła się wio­sną ( np. powy­żej 5⁰С dla psze­ni­cy ozimej)?
 • Czy psze­ni­ca lub rze­pak są opty­mal­nie przy­go­to­wa­ne na nad­cho­dzą­cą zimę?

Sta­cja meteo mie­rzy tem­pe­ra­tu­rę w spo­sób cią­gły, dzię­ki cze­mu widać trend — w dzień może być cie­pło, ale wie­czo­rem tem­pe­ra­tu­ra może spaść poni­żej zera.

WIATR

 • Czy nada­je się do opry­ski­wa­nia — sil­ne wia­try czy­nią opry­ski­wa­nie nieefektywnym?
 • Czy warun­ki są opty­mal­ne do kwit­nie­nia i zapylania?

Zawsze znasz pręd­kość wia­tru na swo­im polu i możesz łatwo zapla­no­wać dzia­ła­nia zwią­za­ne z ochro­ną roślin.

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

 • Czy ist­nie­je ryzy­ko choroby?
 • Czy warun­ki są opty­mal­ne dla kwit­nie­nia i zapylania?

Zawsze jesteś o krok przed cho­ro­ba­mi i owadami.

Sprzęt ofe­ro­wa­ny przez ENVISUM Con­sul­ting (reje­stra­to­ry danych, czuj­ni­ki pomia­ro­we, urzą­dze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne, ener­go­osz­częd­ne roz­wią­za­nia zasi­la­nia sys­te­mów) speł­nia naj­wyż­sze kry­te­ria jako­ścio­we. Ofe­ro­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia w szyb­ki i łatwy spo­sób prze­glą­da­nie, ana­li­zę, rapor­to­wa­nie i dal­sze wyko­rzy­sta­nie danych pomia­ro­wych w codzien­nej pra­cy na plan­ta­cji czy polu uprawnym.