Meteobot — oprogramowanie


Apli­ka­cja Mete­obot® zapewnia:

 • aktu­al­ne i histo­rycz­ne dane ze sta­cji pogodowych
 • lokal­ną pro­gno­zę pogo­dy na 10 dni
 • wskaź­ni­ki agro­no­micz­ne, takie jak suma opa­dów, suma tem­pe­ra­tur itp.
 • histo­rię pogo­dy dla każ­de­go pola
 • powia­do­mie­nie pogo­do­we o mro­zie, inten­syw­nym desz­czu itp.

Pobierz apli­ka­cję Meteobot®:

 

 

Apli­ka­cja Mete­obot® jest bez­płat­na i dostęp­na dla nastę­pu­ją­cych wer­sji językowych:

AKTUALNE DANE

Apli­ka­cja Mete­obot® zapew­nia infor­ma­cje ze sta­cji pogo­do­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w posta­ci wykre­sów i tabel.

Przy stan­dar­do­wych usta­wie­niach Mete­obot® zbie­ra dane co 10 minut i prze­sy­ła je co godzi­nę. Możesz zmie­nić usta­wie­nia w dowol­nym momen­cie i otrzy­my­wać dane czę­ściej — na przy­kład co 30 lub nawet 10 minut.

Nasze testy wyka­za­ły, że bate­ria Mete­obot® może dzia­łać do 30 dni bez łado­wa­nia z pane­lu sło­necz­ne­go. Jed­nak czę­sta trans­mi­sja danych ozna­cza więk­sze zuży­cie ener­gii, co może wyczer­pać aku­mu­la­tor w zimie.

Apli­ka­cja Mete­obot® bez­piecz­nie prze­cho­wu­je wszyst­kie dane ze sta­cji pogo­do­wych przez nie­ogra­ni­czo­ny czas, dla­te­go nie ma luk ani prze­oczeń — w porów­na­niu do ręcz­nych zapi­sów na papierze.acji pogo­do­wych zor­ga­ni­zo­wa­nych w posta­ci wykre­sów i tabel.

PROGNOZA POGODY I ZAREJESTROWANE DANE

Dla Two­jej wygo­dy połą­czy­li­śmy pro­gno­zę pogo­dy i aktu­al­ne dane ze sta­cji pogo­do­wych na jed­nym wykre­sie. W ten spo­sób moż­na na przy­kład zoba­czyć, ile desz­czu spa­dło do bie­żą­cej chwi­li i ile jesz­cze moż­na się spodziewać.

LOKALNA PROGNOZA POGODY

Apli­ka­cja Mete­obot® zapew­nia lokal­ną pro­gno­zę pogo­dy dla okre­ślo­ne­go obsza­ru, któ­ry Cię inte­re­su­je. Pro­gno­za obejmuje:

 • opad desz­czu
 • tem­pe­ra­tu­ra powietrza
 • wil­got­ność względ­na powietrza
 • ciśnie­nie atmosferyczne
 • pręd­kość wiatru
 • kie­ru­nek wiatru
 • zachmu­rze­nie
 • mgła
 • tem­pe­ra­tu­ra punkt rosy

Pro­gno­za pogo­dy jest na 10 dni. Przez pierw­sze dwa dni dane są prze­ka­zy­wa­ne co godzi­nę, a od dnia 3 do 10 dnia — za 6 godzin. Pro­gno­za jest glo­bal­na. Jego dokład­ność prze­strzen­na wyno­si 8 km. Pro­gno­zę gene­ru­je Euro­pej­skie Cen­trum Pro­gnoz Śred­nio­ter­mi­no­wych, któ­re­go model pogo­dy został uzna­ny za jeden z naj­bar­dziej pre­cy­zyj­nych na świe­cie.

HISTORIA AGROMETEOROLOGICZNA

Ponie­waż Mete­obot® spe­cja­li­zu­je się w rol­nic­twie, prze­cho­wu­je dane sta­cji pogo­do­wych w histo­rii two­ich pól. Jedy­ne, co musisz zro­bić, to nakre­ślić gra­ni­ce pól na mapie. Gdy to zro­bisz, otrzy­masz peł­ną histo­rię agro­me­te­oro­lo­gicz­ną od momen­tu zain­sta­lo­wa­nia w pobli­żu sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej. Głów­ną zale­tą Mete­obot® jest to, że odbie­rasz dane ze swo­jej wła­snej sta­cji pogo­do­wej (lub innej pobli­skiej), a nie z urzą­dze­nia pogo­do­we­go odda­lo­ne­go o wie­le kilo­me­trów od two­je­go gospo­dar­stwa, gdzie dane będą nieprecyzyjne.

Apli­ka­cja Mete­obot® zapew­nia nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje o two­ich polach i uprawach:

 • wszyst­kie wskaź­ni­ki agro­no­micz­ne, opi­sa­ne powyżej
 • sku­mu­lo­wa­ne­go opa­du od daty siewu
 • licz­by dni od ostat­nie­go opadu
 • począt­ku wegetacji
 • warun­ków tem­pe­ra­tu­ro­wych póź­ną jesie­nią pod­czas przy­go­to­wa­nia roślin na zimę

Dane dla każ­de­go pola pocho­dzą z naj­bliż­sze­go Mete­obot® . Jeśli póź­niej zain­sta­lu­jesz lub sub­skry­bu­jesz sta­cję pogo­do­wą bli­żej Two­je­go pola, sys­tem auto­ma­tycz­nie zaczy­na zbie­rać i prze­cho­wy­wać dane dla tego pola z nowe­go urządzenia.

ALERTY METEOROLOGICZNE

Korzy­sta­jąc z danych ze sta­cji pogo­do­wych, apli­ka­cja Mete­obot® obli­cza i wysy­ła ostrze­że­nia dla nastę­pu­ją­cych wskaź­ni­ków agrometeorologicznych:

 • śred­niej dzien­nej tem­pe­ra­tu­ry powy­żej 10⁰С
 • śred­niej tem­pe­ra­tu­ry gle­by powy­żej 10⁰С
 • inten­syw­ne­go opa­dy (ponad 1 litr / min.)
 • pierw­szych jesien­nych chłod­nych dni
 • wio­sen­nych chłodów

Zapra­sza­my do kon­tak­tu i zapo­zna­nia się z ofer­tą.