Modele chorobowe roślin

Mete­obot® poma­ga kon­tro­lo­wać cho­ro­by roślin. Dane pogo­do­we z Two­je­go pola lub sadu mogą być auto­ma­tycz­nie prze­sy­ła­ne do mode­li cho­rób, któ­re mogą gene­ro­wać pro­gno­zy doty­czą­ce ryzy­ka cho­rób roślin.

Jak dzia­ła­ją modele?

Mode­le zawie­ra­ją regu­ły i algo­ryt­my uzy­ska­ne z badań nauko­wych i wie­lu prób tere­no­wych. Te zasa­dy i algo­ryt­my uwzględ­nia­ją deszcz, tem­pe­ra­tu­rę, wil­got­ność powie­trza, wil­got­ność liści, pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne itp.

Na przy­kład mode­le psze­ni­cy i jęcz­mie­nia zawie­ra­ją wbu­do­wa­ne infor­ma­cje na temat feno­lo­gicz­nych eta­pów roz­wo­ju roślin i ryzy­ka plo­nu. Odpor­ność (lub tole­ran­cja) na cho­ro­by róż­nych odmian upraw jest rów­nież uwzględ­nio­na w modelach.

W opar­ciu o wszyst­kie te cechy mode­le zapew­nia­ją dyna­micz­ną pro­gno­zę prze­wi­dy­wa­ne­go momen­tu i stop­nia ryzy­ka infek­cji.
Celem jest roz­py­la­nie tyl­ko w razie potrze­by i przy uży­ciu naj­bar­dziej odpo­wied­nie­go produktu.

Dla­cze­go war­to korzy­stać z modeli?

Plan­ta­to­rzy psze­ni­cy oszczę­dza­ją śred­nio 23 EUR / hek­tar na środ­kach grzy­bo­bój­czych i pali­wie. Dla gospo­dar­stwa z 500 ha psze­ni­cy ozna­cza to 11,500 EUR oszczęd­no­ści — każ­de­go roku!

Jak fak­tycz­nie poma­ga­ją modele?

 • spry­ski­wać tyl­ko wte­dy, gdy jest to konieczne
 • wybierz naj­bar­dziej odpo­wied­ni produkt
 • uni­kaj oporu
 • mniej­szy stres w ruchli­wych okresach
 • zin­te­gro­wa­na ochro­na roślin
 • bio-pro­duk­cja
 • szer­sze wyko­rzy­sta­nie pro­duk­tów kon­tak­to­wych lub ogólnych

CHOROBA MODELU PSZENICY

Aby pomóc plan­ta­to­rom zbóż, Mete­obot® został zin­te­gro­wa­ny z Hor­ta, mode­lem do pro­gno­zo­wa­nia nastę­pu­ją­cych cho­rób psze­ni­cy mięk­kiej i durum:

 • żół­ta rdza;
 • brą­zo­wa rdza liści;
 • pla­mi­stość liści Sep­to­ria (Sep­to­ria tritici);
 • sta­go­no­spo­ra nodorum;
 • mącz­niak praw­dzi­wy (Oidium);
 • zara­za gło­wy Fusarium;
 • miko­tok­sy­ny w ziarnie;

CHOROBA MODEL DLA JĘCZMIENIA

Model przed­sta­wia pro­gno­zę ryzy­ka dla nastę­pu­ją­cych cho­rób jęczmienia:

 • mącz­niak prawdziwy;
 • pla­mi­stość liści;
 • pla­mi­stość netto;
 • brą­zo­wa rdza liści;
 • zara­za gło­wy Fusarium;
 • miko­tok­sy­ny w ziarnie;

Model zawie­ra rów­nież zale­ce­nia doty­czą­ce sto­so­wa­nia azo­tu. Są one szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku warze­nia jęcz­mie­nia, w któ­rym zawar­tość biał­ka powin­na być wystar­cza­ją­co wyso­ka, a jed­no­cze­śnie powin­na być poni­żej okre­ślo­nej gór­nej granicy.

MODEL CHOROBY DLA JABŁEK

Mete­obot® został zin­te­gro­wa­ny z holen­der­ską plat­for­mą do kon­tro­li cho­rób jabłek RIM­pro, umoż­li­wia­jąc opry­ski­wa­nie kieł­ku­ją­cych zarod­ni­ków nawet pod­czas lek­kie­go desz­czu. Plat­for­ma zawie­ra mode­le cho­rób i owa­dów wymie­nio­ne poni­żej, a tak­że pro­to­typ mode­lu, aby wybrać naj­lep­szy czas na zmniej­sze­nie gęsto­ści owoców.

 • parch jabł­ko­wy;
 • zara­za ognio­wa (Erwi­nia amylovora);
 • mącz­niak praw­dzi­wy Apple (obec­nie — w prototypie);
 • sadzy pla­mę;
 • piła jabł­ko­wa;
 • ćma kodu­ją­ca;
 • rak jabł­ko­wy;
 • mars­so­ni­na coronaria;

MODEL CHOROBY DLA WINNICY

Mete­obot® poma­ga pro­du­cen­tom wino­gron w mode­lach do pro­gno­zo­wa­nia ryzyka:

 • mącz­niak rze­ko­my wino­gro­no­wy (Pla­smo­pa­ra Viticola);
 • czar­na zgni­li­zna winogronowa.

MODEL PROGNOZOWANIA CHORÓB MORELI, BRZOSKWIŃ, ŚLIWEK, WIŚNI I WIŚNI

Model pro­gno­zo­wa­nia poma­ga plan­ta­to­rom owo­ców kon­tro­lo­wać ryzy­ko nastę­pu­ją­cych poważ­nych chorób:

 • brą­zo­wa zgnilizna
 • bia­ła rdza

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z MODELU CHOROBY

Mete­obot® poma­ga kon­tro­lo­wać cho­ro­by roślin. Dane pogo­do­we z Two­je­go pola lub sadu mogą być auto­ma­tycz­nie prze­sy­ła­ne do mode­li cho­rób, któ­re mogą gene­ro­wać pro­gno­zy doty­czą­ce ryzy­ka cho­rób roślin.

Mode­le uży­wa­ne przez Mete­obot® są dyna­micz­ne. Uwzględ­nia­ją aktu­al­ne warun­ki kli­ma­tycz­ne, a tak­że dostęp­ne pato­ge­ny, nagro­ma­dzo­ne w wyni­ku wcze­śniej­szych infek­cji. W tych samych warun­kach kli­ma­tycz­nych, ale z róż­ną ilo­ścią poten­cjal­nej infek­cji, pro­gno­zo­wa­ne ryzy­ko cho­ro­by jest inne. Pre­cy­zyj­ne mode­le poka­zu­ją, że desz­cze nie zawsze powo­du­ją infek­cje lub że dużo desz­czu nie pro­wa­dzi do poważ­nych infekcji.

Jak dzia­ła­ją modele?

Mode­le zapew­nia­ją pro­gno­zy doty­czą­ce cho­rób i szkod­ni­ków z uwzględ­nie­niem warun­ków sprzy­ja­ją­cych ich wystę­po­wa­niu i roz­wo­jo­wi. Mode­le zawie­ra­ją regu­ły i algo­ryt­my uzy­ska­ne z badań nauko­wych i wie­lu prób tere­no­wych. Te regu­ły i algo­ryt­my uwzględ­nia­ją deszcz, tem­pe­ra­tu­rę, wil­got­ność powie­trza, wil­got­ność liści, pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne itp. Dane pocho­dzą bez­po­śred­nio ze sta­cji pogo­do­wych i są wyko­rzy­sty­wa­ne do auto­ma­tycz­ne­go obli­cza­nia pro­gno­zy na prze­wi­dy­wa­ny moment i inten­syw­ność kolej­nej infekcji.

Jak wia­do­mo, na przy­kład cho­ro­by grzy­bo­we roz­wi­ja­ją się, gdy jest cie­pło i wil­got­no. W prak­ty­ce jed­nak warun­ki i zależ­no­ści mię­dzy cho­ro­ba­mi a owa­da­mi są czę­sto znacz­nie bar­dziej zło­żo­ne, niż mogło­by się wyda­wać. Nawet jeśli je zna­my, może­my je w peł­ni wyko­rzy­stać tyl­ko wte­dy, gdy dane pogo­do­we są pobie­ra­ne co godzi­nę i są auto­ma­tycz­nie prze­twa­rza­ne przez komputer.

Oprócz danych pogo­do­wych bra­nych jest pod uwa­gę wie­le innych czyn­ni­ków. Na przy­kład mode­le psze­ni­cy i jęcz­mie­nia zawie­ra­ją wbu­do­wa­ne infor­ma­cje o feno­lo­gicz­nych eta­pach roz­wo­ju roślin i ryzy­ku plo­nu. W mode­lach uwzględ­nio­no rów­nież odpor­ność (lub tole­ran­cję) na cho­ro­by róż­nych odmian roślin upraw­nych. Uwzględ­nia się rów­nież plon z poprzed­nie­go roku, rodzaj i ilość zasto­so­wa­ne­go nawo­zu itp. Inne mode­le, takie jak te dla jabłek, sza­cu­ją reszt­ko­wy wpływ środ­ków ochro­ny roślin na okre­ślo­ne pato­ge­ny. Wszyst­ko to spra­wia, że pro­gno­zy doty­czą­ce cho­rób są tak dokład­ne, jak to tyl­ko możliwe.

Wbu­do­wa­ne infor­ma­cje w mode­lach zosta­ły wie­lo­krot­nie spraw­dzo­ne i zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod­czas prób tere­no­wych w wie­lu kra­jach na całym świe­cie. Przed zasto­so­wa­niem w prak­ty­ce mode­le były testo­wa­ne w róż­nych stre­fach kli­ma­tycz­nych i sytu­acjach, przy róż­nej pre­sji cho­rób. Nie­któ­re z nich, jak na przy­kład model par­cha jabło­ni, zosta­ły opra­co­wa­ne pod koniec lat 90. i od tego cza­su zosta­ły spraw­dzo­ne na kil­ku kon­ty­nen­tach. Mode­le psze­ni­cy i jęcz­mie­nia opie­ra­ją się na bada­niach nauko­wych i pró­bach polo­wych od 1997 r. Inne są now­sze i zosta­ły wpro­wa­dzo­ne do prak­ty­ki po uzy­ska­niu sta­bil­nych wyników.

W opar­ciu o wszyst­kie te cechy mode­le zapew­nia­ją dyna­micz­ną pro­gno­zę prze­wi­dy­wa­ne­go momen­tu i stop­nia ryzy­ka infekcji.

Celem jest roz­py­la­nie tyl­ko w razie potrze­by i przy uży­ciu naj­bar­dziej odpo­wied­nie­go produktu.

Jak fak­tycz­nie poma­ga­ją modele?

 • Spry­ski­wać tyl­ko wte­dy, gdy jest to koniecz­ne. Powszech­ną prak­ty­ką są „opry­ski kalen­da­rza” lub opry­ski zgod­nie z nazwą środ­ka ochro­ny roślin. Na przy­kład, jeśli sku­tecz­ny okres dzia­ła­nia pesty­cy­du za dwa tygo­dnie, rol­ni­cy opry­sku­ją co dwa tygo­dnie. Nie musisz już tego robić! Dzię­ki mode­lom moż­na roz­py­lać, jeśli i kie­dy rze­czy­wi­ście ist­nie­je ryzy­ko infek­cji. Naj­sku­tecz­niej­sze jest nało­że­nie pro­duk­tu bez­po­śred­nio przed lub bez­po­śred­nio po zda­rze­niu infek­cji przed roz­wo­jem cho­ro­by. W tym momen­cie czyn­nik cho­ro­bo­twór­czy jest naj­bar­dziej wraż­li­wy, a efekt opry­sku najsilniejszy.
 • Wybierz naj­bar­dziej odpo­wied­ni pro­dukt. Nie musisz już spry­ski­wać „z zawią­za­ny­mi ocza­mi” lub „na wszel­ki wypa­dek”. Mode­le uwzględ­nia­ją Two­ją indy­wi­du­al­ną sytu­ację i dają pro­gno­zę doty­czą­cą okre­ślo­ne­go ryzy­ka cho­rób Two­ich upraw. W ten spo­sób moż­na ogra­ni­czyć lub zdy­wer­sy­fi­ko­wać sto­so­wa­nie środ­ków ochro­ny roślin o sze­ro­kim spek­trum. Zamiast tego możesz użyć naj­sku­tecz­niej­sze­go pro­duk­tu, któ­ry będzie miał naj­bar­dziej odpo­wied­nie dzia­ła­nie — zapo­bie­gaw­cze lub lecz­ni­cze — w Two­im kon­kret­nym przypadku.
 • Uni­kaj opo­ru. Gdy pro­dukt jest uży­wa­ny zbyt czę­sto prze­ciw­ko nie­któ­rym czyn­ni­kom cho­ro­bo­twór­czym, z cza­sem sta­ją się na nie odpor­ne. Może tak być na przy­kład w przy­pad­ku fun­gi­cy­dów sys­te­mo­wych (lecz­ni­czych) lub pro­duk­tów o sze­ro­kim spek­trum dzia­ła­nia. Opor­ność może rów­nież wystą­pić w przy­pad­ku „spray­ów kalen­da­rza”. Jeśli infek­cja wystą­pi­ła pod koniec okre­su waż­no­ści pro­duk­tu, gdy jego dzia­ła­nie ochron­ne jest słab­sze, nie­któ­re pato­ge­ny mogą prze­żyć. Mikro­or­ga­ni­zmy, któ­re prze­ży­ły, mogą stać się bar­dziej odpor­ne na ten pro­dukt pod­czas kolej­nych apli­ka­cji. Aby unik­nąć opo­ru, za pomo­cą mode­li moż­na zmniej­szyć zuży­cie nie­któ­rych pesty­cy­dów lub je obra­cać. W ten spo­sób możesz zacho­wać „atut”, któ­ry możesz wyko­rzy­stać, gdy jest to napraw­dę koniecz­ne. Poza tym, opry­sku­jąc w odpo­wied­nim momen­cie, mini­ma­li­zu­jesz szan­sę prze­ży­cia pato­ge­nów, któ­re mogły uod­por­nić się.
 • Mniej stre­su w ruchli­wych okre­sach. Pro­gno­za ryzy­ka cho­ro­by zapew­nia dodat­ko­wy spo­kój ducha, zwłasz­cza wio­sną, kie­dy per­so­nel i maszy­ny są zaję­te wie­lo­ma czyn­no­ścia­mi (nawo­że­nie, sadze­nie, apli­ka­cja her­bi­cy­dów itp.) Jeśli w danej chwi­li nie ma ryzy­ka, oprysk moż­na prze­ło­żyć kil­ka dni, aby dokoń­czyć inne waż­ne zadania.
 • Zin­te­gro­wa­na ochro­na roślin. Mode­le poma­ga­ją uży­wać naj­bar­dziej odpo­wied­nich pro­duk­tów i roz­py­lać tyl­ko w razie potrze­by, aby obni­żyć ryzy­ko poni­żej pro­gu szkodliwości.
 • Bio-pro­duk­cja. Pod­czas spry­ski­wa­nia na czas moż­na uży­wać dozwo­lo­nych fun­gi­cy­dów i uni­kać sto­so­wa­nia pro­duk­tów obję­tych ograniczeniami.
 • Szer­sze wyko­rzy­sta­nie pro­duk­tów kon­tak­to­wych lub ogól­nych. Ter­mi­no­wa pro­gno­za pozwa­la na uży­cie więk­szej ilo­ści pro­duk­tów kon­tak­to­wych (niż lecz­ni­czych), zwłasz­cza w przy­pad­ku bylin. W ten spo­sób zmniej­szasz praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia odpor­no­ści i pozo­sta­ło­ści pesty­cy­dów w pro­duk­tach rol­nych. Poza tym, wie­dząc, jakie jest ryzy­ko w Two­jej kon­kret­nej sytu­acji, możesz sze­rzej sto­so­wać gene­rycz­ne środ­ki ochro­ny roślin.

Zapra­sza­my do kon­tak­tu i zapo­zna­nia się z ofer­tą oraz cennikiem.