Zarządzanie gospodarstwem John Deere

Mete­obot® jest zin­te­gro­wa­ny z sys­te­mem zarzą­dza­nia gospo­dar­stwem wio­dą­ce­go świa­to­we­go pro­du­cen­ta sprzę­tu rol­ni­cze­go — John Deere. Dane ze sta­cji pogo­do­wych mogą być auto­ma­tycz­nie wyświe­tla­ne w Cen­trum Ope­ra­cyj­nym na MyJohnDeere.com, gdzie moż­na je zoba­czyć w cza­sie rzeczywistym.

Z cen­trum ope­ra­cyj­nym zawsze masz swo­ją far­mę w kie­sze­ni. Jest łatwy w uży­ciu i łączy Cię ze swo­imi maszy­na­mi, pola­mi i ope­ra­to­ra­mi. Sys­tem zapew­nia zdal­ną dia­gno­sty­kę i obsłu­gę maszy­ny, prze­gląd pól i ope­ra­cji, pla­no­wa­nie zadań i zarzą­dza­nie nimi oraz wie­le wię­cej. Dzię­ki danym pogo­do­wym Mete­obot® w cza­sie rze­czy­wi­stym zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem sta­je się jesz­cze bar­dziej wydajne.

Agro Offi­ce®

Mete­obot® jest zin­te­gro­wa­ny z Agro Offi­ce® — sys­te­mem pre­cy­zyj­ne­go rol­nic­twa wio­dą­ce­go świa­to­we­go pro­du­cen­ta nawo­zów — nor­we­skiej fir­my Yara. Agro Offi­ce® spra­wia, że zarzą­dza­nie gospo­dar­stwem jest szyb­kie i łatwe. Sys­tem zapew­nia peł­ny obraz gospo­dar­stwa na pierw­szy rzut oka — gle­by, siew, nawo­że­nie, opry­ski­wa­nie, zbio­ry, pło­do­zmian itp.

Jest to moż­li­we, ponie­waż Agro Offi­ce® jest kom­pa­ty­bil­ny ze wszyst­ki­mi mar­ka­mi pre­cy­zyj­ne­go sprzę­tu rolniczego:

Ag Leader, John Deere, Trim­ble, Top­con, Teejet, Cla­as itp.

Inte­gra­cja z Mete­obot® doda­je do tego obra­zu infor­ma­cji o opa­dach desz­czu, tem­pe­ra­tu­rze, wil­got­no­ści gle­by itp. Umoż­li­wia to bar­dzo dokład­ną ana­li­zę dzia­łal­no­ści rolniczej.