Satelitarne monitorowanie upraw


Apli­ka­cja Onesoil

Dzię­ki One­so­il możesz moni­to­ro­wać roz­wój swo­ich upraw — za dar­mo. Sys­tem zapew­nia zdję­cia sate­li­tar­ne, któ­re są aktu­ali­zo­wa­ne kil­ka razy w miesiącu.

Poziom roz­wo­ju upraw mie­rzy się wskaź­ni­kiem wege­ta­cji NDVI, któ­ry poka­zu­je zie­lo­ną bio­ma­sę. Z łatwo­ścią roz­po­znasz dobre, śred­nie i sła­bo roz­wi­nię­te stre­fy swo­ich upraw. Możesz zna­leźć te stre­fy w swo­ich polach dzię­ki przy­ja­znej dla użyt­kow­ni­ka apli­ka­cji mobil­nej One­so­il na Andro­ida oraz iOS.

W każ­dej stre­fie moż­na zmie­rzyć zawar­tość chlo­ro­fi­lu i uzy­skać zale­ce­nia doty­czą­ce ilo­ści azo­tu do zasto­so­wa­nia z sys­te­mu pre­cy­zyj­ne­go nawo­że­nia Mete­obot® Nitro.

Dowiedz się wię­cej o Mete­obot® Nitro.

At.farm

At.farm został stwo­rzo­ny przez wio­dą­ce­go świa­to­we­go pro­du­cen­ta nawo­zów — nor­we­ską fir­mę Yara. At.farm wyko­rzy­stu­je zdję­cia sate­li­tar­ne, któ­re są aktu­ali­zo­wa­ne kil­ka razy w mie­sią­cu. Uni­kal­ne jest to, że roz­wój roślin mie­rzy się wskaź­ni­ka­mi wege­ta­cji, któ­re zosta­ły spe­cjal­nie opra­co­wa­ne przez cen­trum badaw­czo-roz­wo­jo­we Yara. Róż­ni­cę możesz zoba­czyć sam — poniż­sze zdję­cie poka­zu­je roz­wój upraw, mie­rzo­ny stan­dar­do­wym wskaź­ni­kiem wege­ta­cji NDVI:

 

Na następ­nym zdję­ciu wyświe­tla­ne jest to samo pole, tym razem z wyko­rzy­sta­niem indek­su bio­ma­sy Yary:

Ta pre­cy­zja pozwa­la podzie­lić pola na znacz­nie bar­dziej szcze­gó­ło­we stre­fy, co spra­wia, że At.farm szcze­gól­nie nada­je się do zmien­ne­go zasto­so­wa­nia pod­czas póź­niej­szych faz roz­wo­ju roślin.

Po ziden­ty­fi­ko­wa­niu róż­nych stref możesz zmie­rzyć zawar­tość chlo­ro­fi­lu w każ­dej z nich i uzy­skać zale­ce­nia doty­czą­ce ilo­ści azo­tu do zasto­so­wa­nia z pre­cy­zyj­ne­go sys­te­mu nawo­że­nia Mete­obot® Nitro. Za pomo­cą At.farm możesz stwo­rzyć bar­dzo dokład­ną zmien­ną mapę apli­ka­cji — możesz nawet okre­ślić dokład­ną daw­kę dla każ­de­go punk­tu w polu.
Następ­nie możesz wyeks­por­to­wać zmien­ną mapę apli­ka­cyj­ną i zała­do­wać ją do sys­te­mu pro­wa­dze­nia ciągnika.