ZBIORNIKI RETENCYJNE - miej suszę pod kontrolą

Retencja wody w rolnictwie

Wraz ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi coraz czę­ściej mamy do czy­nie­nia z wystę­po­wa­niem zja­wisk eks­tre­mal­nych takich jak ule­wy, burze, grad, powo­dzie, czy też susze zwią­za­ne z dłu­gi­mi okre­sa­mi bez­opa­do­wy­mi. Wzrost tem­pe­ra­tu­ry powie­trza powo­du­je zwięk­sze­nie paro­wa­nia, a zatem ta sama ilość opa­du przy jed­no­cze­snym wzro­ście tem­pe­ra­tu­ry spra­wia, że wię­cej wody odda­wa­ne jest do atmos­fe­ry w posta­ci pary wod­nej, a tym samym zmniej­sza ilość dostęp­nej wody cho­ciaż­by dla roślin. Zja­wi­ska te pro­wa­dzą do zna­czą­cych strat w plo­nach roślin uprawnych.

Aby zabez­pie­czyć pola upraw­ne, sady, plan­ta­cje w swo­im gospo­dar­stwie rol­nym i zacho­wać cią­głość w dostar­cza­niu nie­zbęd­nej ilo­ści wody dla roślin, coraz czę­ściej z racji zmie­nia­ją­ce­go się kli­ma­tu rol­ni­cy decy­du­ją się na budo­wę bez­od­pły­wo­wych zbior­ni­ków reten­cyj­nych. Budo­wa zbior­ni­ka reten­cyj­ne­go pozwa­la zbie­rać desz­czów­kę, nie tyl­ko spły­wa­ją­cą z dachów domów lub budyn­ków gospo­dar­skich. Insta­la­cja może być uży­wa­na jako część kana­li­za­cji i dopro­wa­dza­na do spłu­czek znaj­du­ją­cych się w domu lub obo­rze. Takie roz­wią­za­nie umoż­li­wia uzy­ska­nie oszczęd­no­ści na wodzie pobie­ra­nej z przy­łą­czy wodo­cią­go­wych. Dodat­ko­wo nie­któ­re gospo­dar­stwa rol­ne decy­du­ją się na budo­wę stud­ni głę­bi­no­wej, dzię­ki któ­rej uzu­peł­nia­ny jest nie­do­bór wody w zbiorniku.

W związ­ku z susza­mi wystę­pu­ją­cy­mi w ostat­nim cza­sie Mini­ster­stwo Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej mody­fi­ku­je zapi­sy usta­wy Pra­wo wod­ne i umoż­li­wi budo­wę zbior­ni­ków reten­cyj­nych do powierzch­ni 1000 m² jedy­nie na pod­sta­wie zgło­sze­nia do sta­ro­stwa powia­to­we­go. Taki zbior­nik o powierzch­ni 1 ha moż­na wyko­pać na pła­skim tere­nie. Wymia­ry zbior­ni­ka muszą być przy­sto­so­wa­ne do roz­mia­rów geo­mem­bra­ny (czy­li barie­ry uszczel­nia­ją­cej, naj­czę­ściej syn­te­tycz­nej folii wyko­na­nej z two­rzy­wa ter­mo­pla­stycz­ne­go o bar­dzo niskiej prze­pusz­czal­no­ści, co odróż­nia zbior­nik reten­cyj­ny od zwy­kłe­go stawu).

Zachę­ca­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszy­mi reali­za­cja­mi zbior­ni­ków reten­cyj­nych dla potrzeb rol­nic­twa, w któ­rych się spe­cja­li­zu­je­my. Dodat­ko­wo ofe­ru­je­my pro­fe­sjo­nal­ne roz­wią­za­nia moni­to­rin­go­we w posta­ci sta­cji pogo­do­wych, dzię­ki któ­rych pozna­ją Pań­stwo warun­ki mete­oro­lo­gicz­ne swo­je­go gospo­dar­stwa. Zapra­sza­my do kon­tak­tu za pomo­cą for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go na stro­nie głównej.