Stacje Meteobot®

Mete­obot® jest dostęp­ny w trzech pod­sta­wo­wych wer­sjach, któ­re moż­na roz­bu­do­wy­wać o dodat­ko­we czuj­ni­ki — według potrzeb Klienta:

 

Mete­obot® PRO

Mete­obot® Pro to pro­fe­sjo­nal­na sta­cja pogo­do­wa, któ­ra zapew­nia szcze­gó­ło­we infor­ma­cje mete­oro­lo­gicz­ne dla rolnictwa.

Skła­da się ona z:

 • desz­czo­mie­rza
 • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry gleby
 • czuj­ni­ka wil­got­no­ści gleby
 • czuj­ni­ka pręd­ko­ści wiatru
 • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry, wil­got­no­ści i ciśnie­nia powietrza
 • pane­lu słonecznego
 • bate­rii
 • apli­ka­cji mobil­nej do uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych w dowol­nym miej­scu i czasie
 • abo­na­men­tu na usłu­gi z udo­stęp­nia­niem danych pogo­do­wych (na 1 rok)

Mete­obot® MINI

Mete­obot® Mini skła­da się z:

 • desz­czo­mie­rza
 • czuj­ni­ka tem­pe­ra­tu­ry gleby
 • pane­lu słonecznego
 • bate­rii
 • apli­ka­cji mobil­nej do uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych w dowol­nym miej­scu i czasie
 • abo­na­men­tu na usłu­gi z udo­stęp­nia­niem danych pogo­do­wych (na 1 rok)

Mete­obot® MICRO

Z przy­jem­no­ścią przed­sta­wia­my naj­now­sze­go człon­ka rodzi­ny Mete­obot® — elek­tro­nicz­ny mier­nik desz­czu Mete­obot® Micro.

10 korzy­ści z korzy­sta­nia z Mete­obot® Micro:

 • możesz go umie­ścić w polu — ma tyl­ko 30 cm wysokości;
 • ma wbu­do­wa­ną kar­tę SIM i wysy­ła dane dla każ­dej opadów;
 • otrzy­mu­jesz powia­do­mie­nia na smart­fo­nie, gdy zaczy­na padać;
 • mie­rzy deszcz z dokład­no­ścią do 0,25 mm / m²;
 • wbu­do­wa­ny GPS — możesz śle­dzić jego loka­li­za­cję na smartfonie;
 • lokal­na pro­gno­za pogo­dy dla pola, na któ­rym się znajduje;
 • histo­rycz­ne dane pogo­do­we (suma opa­dów desz­czu itp.);
 • wbu­do­wa­na bate­ria wystar­cza na ponad rok;
 • moż­na go łado­wać stan­dar­do­wą łado­war­ką do smartfona;
 • bez prze­le­wu, bez zamra­ża­nia, bez pęknięć

 

Głów­nym celem nowe­go mode­lu jest uzu­peł­nie­nie „dużej” sta­cji mete­oro­lo­gicz­nej Mete­obot® Pro , któ­rą rol­ni­cy wolą insta­lo­wać przy swo­im gospodarstwie.

Cho­dzi o to, aby umie­ścić kil­ka mier­ni­ków desz­czu Mete­obot® Micro na odle­głych polach. W ten spo­sób możesz uzy­skać peł­ny obraz opa­dów desz­czu. Wszy­scy wie­my, że deszcz jest naj­bar­dziej zmien­nym para­me­trem pogo­do­wym. Mając wia­ry­god­ne infor­ma­cje lokal­ne na ten temat, moż­na znacz­nie sku­tecz­niej sto­so­wać zmien­ne daw­ki wysie­wu i daw­ki nawożenia.

Mete­obot® Micro skła­da się z:

 • desz­czo­mie­rza (dokład­ność 0,25 mm / m²)
 • dwóch bate­rii
 • apli­ka­cji mobil­nej do uzy­ski­wa­nia dostę­pu do danych w dowol­nym miej­scu i czasie
 • wbu­do­wa­ne­go GPS dla bez­pie­czeń­stwa i śledzenia
 • nie­wi­docz­ny — tyl­ko 30 cm wysokości
 • bez prze­le­wu, bez zamra­ża­nia, bez pęknięć.

Koszt insta­la­cji dla wszyst­kich sta­cji jest wyce­nia­ny indywidualnie.

DODATKOWE CZUJNIKI

Możesz zak­tu­ali­zo­wać swo­je Mete­obot® ProMete­obot® Mini za pomo­cą nastę­pu­ją­cych dodat­ko­wych czujników:

 • czuj­nik wil­got­no­ści liści,
 • czuj­nik pro­mie­nio­wa­nia słonecznego,
 • moder­ni­za­cja czuj­ni­ka kie­run­ku wia­tru (jeśli zamó­wio­no czuj­nik pręd­ko­ści wiatru),
 • czuj­nik wil­got­no­ści gle­by na dodat­ko­wej głębokości.

Mete­bot® może być wypo­sa­żo­ny w mak­sy­mal­nie 3 czuj­ni­ki wil­got­no­ści gle­by. Możesz zain­sta­lo­wać je na róż­nych głę­bo­ko­ściach (np. 30, 60 i 90 cm). W ten spo­sób moż­na uzy­skać infor­ma­cje nie tyl­ko o gle­bie wierzch­niej, ale tak­że o głę­bo­kich war­stwach gle­by, z któ­rych rośli­ny czer­pią wil­goć w porze suchej.

OPŁATY Z SUBSKRYPCJĘ

Po upły­wie pierw­sze­go roku musisz odno­wić wstęp­ną subskrypcję.

Jeśli nie chcesz kupo­wać sta­cji pogo­do­wej, możesz użyć danych pogo­do­wych z Mete­obot®, któ­ry znaj­du­je się w pobli­żu two­ich pól.

Dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce opcje:

 • opła­ta abo­na­men­to­wa za 1 rok z udo­stęp­nia­niem danych pogo­do­wych z wła­snej stacji,
 • opła­ta abo­na­men­to­wa za 1 rok bez udo­stęp­nia­nia danych pogo­do­wych z wła­snej stacji,
 • opła­ta abo­na­men­to­wa za 1 rok dla danych pogo­do­wych bez posia­da­nia stacji.

 

METEOBOT_ENVISUM

FOLDER_METEOBOT_ENVISUM_MODELE CHOROBOWE_ZBOŻA

FOLDER_METEOBOT_ENVISUM_MODELE CHOROBOWE_OWOCOWE

 

ENVISUM Con­sul­ting w 2020 roku został wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem sta­cji METEOBOT na tere­nie Pol­ski — CERTYFIKAT

 

Niniej­szy mate­riał nie sta­no­wi ofer­ty w rozu­mie­niu Kodek­su Cywil­ne­go i ma cha­rak­ter wyłącz­nie informacyjny.