Zgod­nie z infor­ma­cja­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Wody Pol­skie wraz Mini­ster­stwem Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej, Mini­ster­stwem Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi, samo­rzą­da­mi i spół­ka­mi wod­ny­mi sku­pia­ją­cy­mi rol­ni­ków, opra­co­wa­ły pilo­ta­żo­wy pro­gram kształ­to­wa­nia zaso­bów wod­nych na tere­nach rolniczych.

Opra­co­wy­wa­ny obec­nie pro­gram reten­cji dla rol­nic­twa sta­no­wi nowa­tor­skie podej­ście do zarzą­dza­nia reten­cją kory­to­wą, zwią­za­ną z odtwo­rze­niem przy­brzeż­nych roz­le­wisk rzecz­nych, budo­wą lub odbu­do­wą zasta­wek na rowach melio­ra­cyj­nych, itd. To bar­dzo kom­plek­so­we podej­ście ze wzglę­du na łącze­nie inte­re­sów gospo­dar­ki rolnej
i śro­do­wi­ska. Pilo­taż reali­zo­wa­ny jest obec­nie w woj. Zachod­nio­po­mor­skim, a start we wszyst­kich Zarzą­dach Zlew­ni Wód Pol­skich na tere­nie całe­go kra­ju jest zapla­no­wa­ny już na wio­snę bie­żą­ce­go roku.

Przy­po­mi­na­my, że ARiMR prze­dłu­żył do 20.07.2020 r. ter­min skła­da­nia wnio­sków na nawad­nia­nie gospo­darstw rolnych.
Mini­ster­stwo Rol­nic­twa przy­go­to­wa­ło dla rol­ni­ków, któ­rzy chcą zabez­pie­czyć swo­je upra­wy przed skut­ka­mi suszy, dota­cje na inwe­sty­cję w nawad­nia­nie gospo­darstw. Wnio­ski będzie moż­na skła­dać do 20 kwiet­nia 2020 roku w ARiMR. Wspar­ciem mogą zostać obję­te trzy kate­go­rie inwe­sty­cji: ulep­sza­ją­ce już ist­nie­ją­ce insta­la­cje nawad­nia­ją­ce, powięk­sza­ją­ce obszar nawad­nia­nia i jed­no­cze­śnie powięk­sza­ją­ce obszar nawad­nia­nia oraz ulep­sza­ją­ce już ist­nie­ją­ce insta­la­cje. Rol­ni­cy mogą sfi­nan­so­wać z tego pro­gra­mu m.in. budo­wę stud­ni i zbior­ni­ków oraz zakup maszyn
i urzą­dzeń do pobo­ru, maga­zy­no­wa­nia, uzdat­nia­nia, odzy­ski­wa­nia lub roz­pro­wa­dza­nia wody, insta­la­cji nawad­nia­ją­cych i sys­te­mów do ste­ro­wa­nia nawadnianiem.
Pomoc finan­so­wa na jed­ne­go bene­fi­cjen­ta i jed­no gospo­dar­stwo wyno­si do 100 tys. zł, gdzie refun­da­cji pod­le­ga 50 proc. kosz­tów ponie­sio­nych na reali­za­cję inwe­sty­cji (60 proc. w przy­pad­ku mło­de­go rol­ni­ka). Mini­mal­ny poziom kosz­tów inwe­sty­cji musi być wyż­szy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubie­gać się rol­nik posia­da­ją­cy gospo­dar­stwo o powierzch­ni od 1 ha do 300 ha, któ­ry zara­bia na pro­duk­cji zwie­rzę­cej lub roślin­nej i jest obec­ny w kra­jo­wym sys­te­mie ewi­den­cji pro­du­cen­tów, ewi­den­cji gospo­darstw rol­nych oraz ewi­den­cji wnio­sków o przy­zna­nie płatności
Doku­men­ty apli­ka­cyj­ne są dostęp­ne pod lin­kiem: Pod­dzia­ła­nie 4.1.3 Moder­ni­za­cja gospo­darstw rol­nych — obszar nawad­nia­nia w gospodarstwie

Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nie np. na budo­wę zbior­ni­ka retencyjnego(odwołanie do stro­ny) lub wypo­sa­że­nie swo­je­go gospo­dar­stwa w sta­cję pogodową.