Do 5 tys. zł dota­cji na przy­do­mo­we insta­la­cje, zatrzy­mu­ją­ce wody opa­do­we lub roz­to­po­we, będzie moż­na otrzy­mać z nowe­go pro­gra­mu „Moja Woda”. To kolej­na ini­cja­ty­wa Mini­ster­stwa Kli­ma­tu oraz Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej, któ­re zain­we­stu­ją 100 mln zł w łago­dze­nie skut­ków suszy w Pol­sce. Nabór wnio­sków roz­pocz­nie się w lipcu.

„Pro­gram „Moja Woda” pozwo­li sfi­nan­so­wać aż 20 tys. insta­la­cji przy­do­mo­wej reten­cji. Sza­cu­je­my, że przy­do­mo­we inwe­sty­cje spo­wo­du­ją zatrzy­ma­nie 1 mln metrów sze­ścien­nych rocz­nie w miej­scu opa­du wody, a więc na pry­wat­nych dział­kach. To ozna­cza, że milion metrów sze­ścien­nych bar­dzo cen­nej wody odcią­ży kana­li­za­cję i zmniej­szy ryzy­ko pod­to­pień w wyni­ku desz­czów nawal­nych” – poin­for­mo­wał mini­ster klimatu.

Każ­dy wła­ści­ciel domu jed­no­ro­dzin­ne­go będzie mógł otrzy­mać dota­cję do 5 tys. zł, przy czym nie wię­cej niż 80% kosz­tów, któ­re zosta­ną ponie­sio­ne po 1 czerw­ca 2020 r. Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej prze­ka­że pie­nią­dze do szes­na­stu woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej, któ­re są bli­żej bene­fi­cjen­tów. To one będą przyj­mo­wa­ły od począt­ku lip­ca 2020 r. wnio­ski wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych na przy­do­mo­we mikro­in­sta­la­cje wodne.

Wspar­cie prze­wi­dzia­no na zakup, mon­taż i uru­cho­mie­nie insta­la­cji pozwa­la­ją­cych na zago­spo­da­ro­wa­nie wód opa­do­wych i roz­to­po­wych na tere­nie nie­ru­cho­mo­ści obję­tej przed­się­wzię­ciem, w efek­cie cze­go wody te nie będą odpro­wa­dza­ne na przy­kład do kana­li­za­cji byto­wo-gospo­dar­czej, kana­li­za­cji desz­czo­wej, rowów odwad­nia­ją­cych odpro­wa­dza­ją­cych poza teren nie­ru­cho­mo­ści, na tere­ny sąsia­du­ją­ce, uli­ce, pla­ce itp. Otrzy­ma­ne pie­nią­dze będzie moż­na prze­zna­czyć na prze­wo­dy odpro­wa­dza­ją­ce wody opa­do­we (zebra­ne z rynien, wpu­stów do zbior­ni­ka nad­ziem­ne­go, pod­ziem­ne­go, oczka wod­ne­go, insta­la­cji roz­są­cza­ją­cej), zbior­nik reten­cyj­ny pod­ziem­ny lub nad­ziem­ny, oczko wod­ne, insta­la­cję roz­są­cza­ją­cą oraz ele­men­ty do nawad­nia­nia lub inne­go wyko­rzy­sta­nia zatrzy­ma­nej wody.

Pro­gram „Moja Woda” reali­zo­wa­ny będzie w latach 2020–2024, przy czym pod­pi­sy­wa­nie umów
o dota­cje zapla­no­wa­no do 30 czerw­ca 2024 r., a wydat­ko­wa­nie środ­ków do koń­ca 2024 r.

Rów­no­le­gle Mini­ster­stwo Kli­ma­tu oraz Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej pra­cu­ją nad trze­ma inny­mi dzia­ła­nia­mi doty­czą­cy­mi reten­cji na wsi i w mia­stach. Pro­gra­my będą skie­ro­wa­ne do samo­rzą­dów. Mowa o kolej­nych 210 milio­nach zł, któ­re będzie moż­na prze­zna­czyć na inwe­sty­cje z zakre­su zatrzy­my­wa­nia i reten­cjo­no­wa­nia wody.

Resort kli­ma­tu i pod­le­ga­ją­cy mu NFO­ŚiGW przy­po­mi­na­ją, że do 17 sierp­nia br. moż­na skła­dać wnio­ski o finan­so­wa­nie „wod­nych” pro­jek­tów w ramach środ­ków nor­we­skich, gdzie zare­zer­wo­wa­no pie­nią­dze m.in. na reali­za­cję inwe­sty­cji w zakre­sie zie­lo­no-nie­bie­skiej infra­struk­tu­ry w mia­stach. Budżet dzia­ła­nia wyno­si 100 milio­nów zł.

Kolej­ne 60 milio­nów zł z Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2014–2020 zosta­ło prze­zna­czo­ne dla samo­rzą­dów miej­skich na zmniej­sze­nie pro­ble­mu suszy i zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie ryzy­ka pod­to­pień pod­czas opa­dów nawal­nych. 29 maja 2020 r. Naro­do­wy Fun­dusz ogło­sił nabór wnio­sków dla gmin miej­skich i miej­sko-wiej­skich. Dostęp­ne będą dota­cje do 85% kosz­tów kwalifikowanych.

Dodat­ko­wo, 50 milio­nów zł ze środ­ków kra­jo­wych – w ramach zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go pro­gra­mu prio­ry­te­to­we­go NFO­ŚiGW „Adap­ta­cja do zmian kli­ma­tu oraz ogra­ni­cza­nie skut­ków zagro­żeń śro­do­wi­ska” – zare­zer­wo­wa­no dla jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go na reali­za­cję zdań
z zakre­su reten­cjo­no­wa­nia wody na tere­nach wiej­skich. W tym przy­pad­ku dostęp­ne będą dota­cje do 70% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych. Naro­do­wy Fun­dusz będzie wkrót­ce infor­mo­wał o tym nabo­rze wniosków.