Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda”

Do 5 tys. zł dota­cji na przy­do­mo­we insta­la­cje, zatrzy­mu­ją­ce wody opa­do­we lub roz­to­po­we, będzie moż­na otrzy­mać z nowe­go pro­gra­mu „Moja Woda”. To kolej­na ini­cja­ty­wa Mini­ster­stwa Kli­ma­tu oraz Naro­do­we­go Fun­du­szu...
Przygotuj się na tegoroczne susze — zbuduj zbiornik retencyjny

Przygotuj się na tegoroczne susze — zbuduj zbiornik retencyjny

Zgod­nie z infor­ma­cja­mi przed­sta­wio­ny­mi przez Wody Pol­skie wraz Mini­ster­stwem Gospo­dar­ki Mor­skiej i Żeglu­gi Śród­lą­do­wej, Mini­ster­stwem Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi, samo­rzą­da­mi i spół­ka­mi wod­ny­mi sku­pia­ją­cy­mi...
Startują dotacje na OZE dla rolników

Startują dotacje na OZE dla rolników

Od dzi­siaj rol­ni­cy mogą skła­dać wnio­ski o dota­cje i pożycz­ki na inwe­sty­cje w odna­wial­ne źró­dła ener­gii w nowym pro­gra­mie NFO­ŚiGW pt. Agro­ener­gia. Zwra­ca uwa­gę rela­tyw­nie niski mak­sy­mal­ny koszt, któ­ry...